За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Омнибус
..TNS брендирани решенија

..NeedScope System™

..AdEvalTM
..TRI*M ™
..Conversion Model™


 

NeedScope System™

NeedScope System™ проценува на кој начин одредени брендови одговараат на вистинските потреби на потрошувачите и каков однос се воспоставува со нив.

Потребите го придвижуваат однесувањето на потрошувачите иако самите за тоа не се свесни, па затоа е клучно фокусирање кон потребите. Од тука се раѓа и идеја за нов производ. Потребите го одредуваат производот. Најсилните брендови имаат една заедничка работа – цврста врска со корисниците/ потрошувачите.
Оваа врска се креира со истражувања, утврдување и задоволување на потребите на корисниците.


Базирано на проверени психолошки конструкти, NeedScope System™ ги открива свесните и несвесните елементи кои го поврзуваат брендот и корисникот, дава податоци не само за функционалните и социјални потреби туку и за подлабоките емотивни потреби кои навистина влијаат врз преференциите и изборот на брендот

Повеќе: 
http://www.tnsglobal.com/business-information/motivational-research/

 

 


 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION