За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Омнибус
..TNS брендирани решенија

..NeedScope System™

..AdEvalTM
..TRI*M ™
..Conversion Model™


 

AdEval™

 

AdEval е креиран за евалуација на креативната маркетинг стратегија и перформанси на рекламните кампањи на клиентите. Претставува комбинација на квалитативно и квантитативно истражување, односно претствува semi-in-depth истражување.

Оваа брендирана маркетинг алатка е една од светските водечки рекламни пред-тест системи базирана на докажани принципи на Buy©System:
- Достапна преку ТNS мрежата во повеќе од педесет земји ширум светот,
- Со искуство врз база на  9000 пред-тестови,
- Може да се употреби на сите медиуми,
- Може да се употреби на завршени и на незавршени реклами,
- Докажана релација со in-market продажба.

AdEval™ дава одговор на следните прашања на клиентот во врска со неговата реклама (спот/ радиореклама/ флаер/ оглас/ итн.):
- Ќе помине ли рекламата? / Ќе ја забележат ли луѓето рекламата?
- Што/ колку комуницира?
- Колку е ефективна рекламата?
- Кои комуникации имаат потикнувачки а кои ограничувачки ефект?

Значи AdEval  мери колку ќе ги поттикне/  инволвира потрошувачите/ корисниците, колку ќе ги мотивира. Се фокусира кон рационалните и емотивните аспекти на рекламирањето, вклучувајќи ги стратешките и креативните елементи на рекламната кампања, овозможувајќи дијагностицирање и толкување на тоа кои елементи придонесуваат за успех на одредена реклама или зошто одреден успех не е постигнат.

Повеќе за  AdEval :

http://www.tnsglobal.com/business-information/advertising-evaluation/

 


 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION