За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

ПРОИЗВОД И КОМУНИКАЦИЈА

Истражувања кои го интегрираат брендот, рекламирање, сегментација, позиционирање и приврзаност (посветеност) на корисниците/ потрошувачите.
На бренд менаџерите кои се обидуваат да развијат динамичен и проактивен маркетинг, не им се доволни факти, бројки и статистика. Сакаме навистина да го разберат начинот на којшто нивниот бренд позиционира и каков е диференцијалниот ефект на рекламирањето и промоцијата.
Покрај специјализирани (прилагодени за потребите на поединечен клиент), можна е и примена на брендирани  TNS решенија:  Conversion ModelTM,  AdEvalTM, NeedScopeTM

Повеќе на следниве линкови:

Conversion ModelTM :
http://www.tnsglobal.com/business-information/commitment-research/

AdEvalTM :
http://www.tnsglobal.com/business-information/advertising-evaluation/

NeedScopeTM :  
http://www.tnsglobal.com/business-information/motivational-research/

Клучна предност е разбирање на потребите на потрошувачите и јасно дефинирање на понудата. Нашите квантитативни истражувања овозможуваат сегментација и позиционирање во однос на конкуренцијата. Прецизните статистички решенија се најдобра поддршка за донесување правилна одлука. Тука сè Usage&Attitude студии, квалитативни методи (фокус-групи и –in-depth истражувања), а можна е примена и на брендирани TNS  решенија:

http://www.tnsglobal.com/business-information/

Во однос на производот (брендот) и потрошувачот/ корисникот, приврзаноста (commitment) е поважна од лојалноста. Ние даваме сознанија кои го јакнат овој однос, им помагаме на клиентите да ги идентификуваат приврзаните корисници/ потрошувачи т.е. оние кои се спремни да дадат повеќе и да останат со производот за подолг период. Од друга страна, неопходна е и идентификација и негување на ранливите и ризични потрошувачи/ корисници кои може лесно да бидат преземени од конкуренцијата.  TNS нуди единствено решение:

Conversion ModelTM : 
http://www.tnsglobal.com/business-information/commitment-research/

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION