За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

ПАЗАР, ПОТРОШУВАЧИ / КОРИСНИЦИ, ПРОДАЖНИ МЕСТА

Пазарот, понудата, конкуренцијата во современите околности наметнуваат потреба од свежи, објективни и точни сознанија за комплексните динамични промени во бизнис опкружувањето. Врз основа на таквите сознанија капацитетите на компетитивноста на Вашиот бизнис се поголеми.
БРИМА нуди широк спектар на услуги во истражувањата на потрошувачите, продажните места, стратегии на продажба и огласување. Добивајќи корисни и мерливи податоци за моќта на пазарот, психологијата на потрошувачите, клиентите добиваа сеопфатно разбирање на процесот на купување, потребите на  потрошувачите, нивните навики и преференции. На тој начин можат да изградат подобра стратегија, промоција и да креираат соодветни пораки со цел да го привлечат потрошувачот кон своите услуги/ прозводи.

Специјализираните истражувања на пазарот се прилагодени на потребите и можностите на секој клиент во следниве подрачја:
- Сегментација на пазарот,
- Следење и анализа на пазарните трендови,
- B2B ( business-to-business) истражувања,
- Позиција на брендот,
- Анализа на конкуренција,
- Евалуација на рекламни кампањи,
- Тестирање на готов произод или концепт,
- Проверка на дистрибуција  (distribution check),
- Мерење на степенот на задоволство/ задружување на потрошувачите (customer satisfaction/ retention), како и типологизација на потрошувачите/ корисниците на услуги/ производи,
- Анализа на процесот на купување и донесување одлуки,
- Испитување на потребите, задоволството, лојалноста и посветеноста на потрошувачите кон одреден бренд, услуга или производ,
- Студии за животниот стил,
- Деск истражувања.

Дел од брендираните  TNS  решенија се и:

- NeedscopeTM
http://www.tnsglobal.com/business-information/motivational-research/

 - TRI*M
http://www.tnsglobal.com/business-information/stakeholder-relationship-management/

- Conversion ModelTM
http://www.tnsglobal.com/business-information/commitment-research/

-  AdEvalTM
http://www.tnsglobal.com/business-information/advertising-evaluation/

 


 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION