За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

MISTERY SHOPPING

Овој тип истражување е на извесен начин поспецифичен во тоа што ДОБРО обучениот анкетар без анкетен прашалник се претставува пред испитаникот како потенцијален купувач на производ (ако е во прашање продавница) или како корисник на услуга (ако е во прашање некоја шалтерска или друга служба од јавен карактер) и во спонтан разговор се распрашува за различни детали, функции, опции, можности за некој производ или услуга. На тој начин анкетарот врши евалуација на повеќе атрибути на испитаникот: Знаење на испитаникот (продажен агент, шалтерски работник или друг), неговата професионалност, однесување, ангажираност, љубезност, познавање на конкуренцијата и друго.

   

- Потребна е тесна соработка со клиентот за да се состави „прашалникот“ т.е да се дефинира сè она за што треба анкетарот да се распрашува за да се спроведе истражувањето, а потребен е и посебен тренинг и обука на анкетарите. Во своите извештаи „мистериозните купувачи“ објективно ги проценуваат услугите, со сите забелешки, со цел да се подобри работењето на клиентот, едукацијата или евалуцијата  на персоналот.

 

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION