За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

МЕНАЏМЕНТ СО ДЕЛОВНИ КОРИСНИЦИ

ТNS е светски лидер во истражувањата на односот клиентите со своите деловни партнери, всушност со сите субјекти и чинители кои се дел од опкружувањето на клиентот: вработените, акционерите, дистрибутерите, добавувачите, подизведувачите итн се до општата популација. Управувањето  (менџментот) со сите овие чинители е неопходен услов за сочувување на конкурентноста.  Затоа нудиме брзи, јасни и стратешки сознанија кои укажуваат на приоритетите за подобрување на работењето.

Водечка TNS брендирана солуција во оваа област е  TRI*M  (Measuring, Management, Monitoring).  Преку 1700 компании ширум светот во повеќе од 100 земји вклучувајќи и 51 компанија од Fortune-овите  TOP 100 користат TRI*M.

TRI*M е менаџмент информационен систем кој го мери, анализира и проценува степенот на задоволство/ задржување на корисникот/ потрошувачот (customer satisfaction/  retention), како и на елементите на квалитет кои го овозможуваат задоволството на корисникот од производот/ услугата, а со тоа и степенот на задржување на корисникот/ потршувачот како понатамошен корисник/ потрошувач на услугата/ производот.
Истовремено врши идентификување на клучните фактори (позитивни / негативни страни) и потребата од неопходна акција за подобрување на перформансите (подобрување на имиџот на компанијата, брендот, производите, услугите... итн).

Подетално на:

TRI*M

http://www.tnsglobal.com/business-information/stakeholder-relationship-management/


 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION