За нас ..... .
 

..За нас

..Што работиме

..Историја и факти
..Стратегија
..Шесто сетило за бизнис
..Демографска опфатеност
..Клиенти
..Референтни проекти
..Tимот на БРИМА
..Општествена одговорностТИМОТ НА БРИМА

Тимот на БРИМА го сочинуваат стручњаци од разни профили, обучени да одговорат на секое барање на клиентите, анкетарска мрежа од 300 анкетари и други надвореши соработници. Развиената анкетарска мрежа овозможува да допреме до секое катче на територијата на Р.Македонија.

Вработени во редовен работен однос

- УПРАВИТЕЛ - Елида Медаровска, дипл.правник  
- СОВЕТНИК ЗА ИСТРАЖУВАЊА - Ѓорѓи Кимов, дипл.психолог
- 4 ПРОЕКТ МЕНАЏЕРИ
- IT & DP (Information Technology & Data Processing) МЕНАЏЕР -  дипл.инж.електроника
- Менаџер за развој - Високо образование
- Раководител на  анкетарска мрежа  - више образование
- Асистент на раководител на анкетарска мрежа на анкетари и супервизори 
- Раководител на CATI (Call Center)  - Високо образование
- Раководител на мрежа на ’key-puncher”-и  техничка поддршка
- Асистент за техничка подршка

Надворешни соработници

-   5 Албански супервизори - високо / средно образование
- 15  Македонски супервизори - високо / средно образование,
- 150 добро обучени Македонски анкетари , средно образование
 -50 добро обучени Албански анкетари, средно образование
- 25 добро обучени “key-puncher”-и, за внос на податоци во специјализиран софтвер, образовани  за работа со компјутери
- 35 добро обучени анкетари за спроведување на телефонски анкети
- 20 добро обучени анкетари за спроведување на  CATI/  CAPI анкети
- По потреба, еминентни експерти од разни области како надворешни соработници за одредени проекти.

 
“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION