За нас ..... .
 

..Подрачја на истражувања

..Политика

..Истражување на пазарот
..IT & Технологија
..Финансии и банкарство
..Медиуми
..Автомобилски сектор
..ОпштествоПОДРАЧЈА НА ИСТРАЖУВАЊА

Со цел да го разбереме и да го подобриме нашето опкружување, нудиме сеопфатна истражувачка услуга во клучните подрачја на општествено-политичкиот живот, економијата и стопанисувањето. Ја имаме привилегијата и одговорноста да ги интегрираме сознанијата од најважните подрачја на индивидуалниот и на општествениот живот.

Преку спој на квалитативен и на квантитативен пристап, нудиме сеопфатен увид во објективната состојба на пазарот, навиките и однесувањето на потрошувачите, како и нивната мотивација. 
“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION